Kaj počnemo

BIM Building information model
Programsko orodje BIM - Building information model

Skoraj tri četrtine ameriških gradbenih podjetij je že leta 2012 vodilo projekte po standardih BIM, v Veliki Britaniji ni mogoče pridobiti gradbenega projekta financiranega z vladnim denarjem, če ni voden po teh postopkih, Evropska komisija hitro postavlja ustrezne smernice.

Slovenija je že del Evropskega projekta EU Bin Task Group, ki prek Evropske komisije vzpostavlja postopke za popolno digitalizacijo gradbeništva. Pri teh načelih tako govorimo o 5D pristopu. Četrta dimenzija so časovni parametri izvajanja projektov, peta dimenzija pa so stroški. BIM je tako danes orodje, prek katerega investitorji najlažje vodijo celoten projekt, saj so v njem zbrani vsi njegovi detajli, časovni koraki in trenutne stroškovne postavke.
- Polyline Technology for Cable Management Systems
- Automatic Combinations of Electrical Objects
- DDS-CAD

Projektiranje električnih inštalacij
Projektiranje električnih inštalacij

Zaradi tehnološko vse bolj kompleksnih sistemov, ki se danes vgrajujejo v sodobne objekte in zgradbe (sodobne električne naprave, elektronska oprema, inteligentne inštalacije, računalniški sistemi, programabilne strojne naprave,...) predstavlja projektiranje in načrtovanje medsebojno usklajene projektne dokumentacije zelo pomemben segment pri graditvi objektov. Sodobni objekti in zgradbe zahtevajo v vseh fazah prijektiranja skrbno načrtovanje, ki temelji na dobro zastavljeni idejni zasnovi, kot osnovi za uspešne nadaljnje faze projekta.

Izdelava projektne dokumentacije je obvezna s predpisano zakonodajo o graditvi objektov (ZGO-1), kot taka, pa mora biti izdelana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, pravilniki, zakoni in standardi

>Strokovni nadzor nad izvajanjem
Strokovni nadzor nad izvajanjem

Za področje električnih inštalacij in opreme, ter telekomunikacijami izvajamo strokovni nadzor skladno z 88. člena ZGO.

• Kontrola vnosa sprememb in dopolnitev nastalih med gradnjo
• Preverjanje ali se projektant in investitor strinjata s spremembami
• Ugotavljanje neskladij z veljavnimi predpisi in izdelano projektno dokumentacijo
• Preverjanje kakovosti vgrajenih materialov
• Preverjanje kakovosti izdelane inštalacije
• Podajanje konstruktivnih predlogov v primeru manjših nepravilnosti v PZI načrtu
• Spremljanje terminskih rokov gradnje
• Vpis ugotovitev in konstruktivnih predlogov v gradbeni dnevnik

Revidiranje projektne dokumentacije
Revidiranje projektne dokumentacije

Revidiranje PGD projektne dokumentacije električnih inštalacij in opreme, izdelamo skladno z zahtevami 53. člena ZGO-1D( revizija projektne dokumentacije se opravi, če tako zahteva investitor ) kjer preverimo ali tehnične rešitve v načrtih izpolnjujejo bistvene zahteve 9. člena ZGO.

Vmesno in končno poročilo revizije izdelamo na obrazcu, katerega vsebina in oblika sta predpisana v Pravilniku o projektni dokumentaciji ( Ur.l.RS, št.:55/8) – priloga 3.

Tehnično svetovanje in izdelava projektne naloge
Tehnično svetovanje in izdelava projektne naloge

Investitorju svetujemo tehnične rešitve in možnosti izvedbe električnih inštalacij glede na namen objekta, zasnovano arhitekturo, veljavne predpise in želje investitorja. Za lažje odločanje pripravimo tudi oceno investicije v variantah možne izvedbe.

Kot osnova za izdelavo načrta in zagotovilo investitorju da pridobi zahtevano dokumentacijo, izdelamo projektno nalogo.

Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija

• IP (Idejni projekt)
• PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
• PZI (Projekt za izvedbo)
• PZR (Projekt za razpis)
• PID (Projekt izvedenih del)
• POV (Projekt za vzdrževanje in obratovanje)